Uvođenje Ekološki značajnih površina (EZP)

UntitledSukladno novim Uredbama Europskog Parlamenta i Vijeća (EU br. 1306/2013 i 1307/2013), u sklopu Zajedničke poljoprivredne politike EU u novom programskom razdoblju od 2014-2020. godine, jedan od ciljeva jest i podupiranje poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš.

U sklopu poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš postoje tri osnovna područja: održavanje trajnih travnjaka, raznolikost usjeva i osiguranje ekološki značajnih površina (EZP).

U ARKOD sustavu je potrebno evidentirati ekološki značajne površine (EZP), čija je glavna svrha očuvanje bioraznolikosti na poljoprivrednim gospodarstvima. Ekološki značajne površine su površine koje izravno utječu na bioraznolikost, poput obilježja krajobraza, graničnih pojaseva uz šume i vodotoke ili neizravno kroz smanjenu upotrebu sirovina, poput postrnih usjeva ili usjeva koji fiksiraju dušik.

Primjena tj. uspostava Ekološki značajnih površina obavezna je od 1. siječnja 2015. godine za sva poljoprivredna gospodarstva koja posjeduju više od 15 ha površina pod oranicama i staklenicima/plastenicima. Navedena gospodarstva moraju osigurati najmanje 5% EZP od ukupne površine pod oranicama.

Ekološki značajne površine na poljoprivrednom gospodarstvu mogu biti: obilježja krajobraza (živice i pojasevi drvenastih kultura, pojedinačna stabla, drvoredi, skupina stabala i grmlja, jezerca (lokve i bare), jarci i suhozidi), rubni pojasevi duž vodotokova, pojasevi uz šumski rub, zemljište na ugaru, površine s postrnim/naknadnim ili zelenim pokrovnim usjevima, površine s usjevima koji fiksiraju dušik i površine s kulturama kratkih ophodnji.

Kako bi se uzele u obzir značajke vrsta Ekološki značajnih površina pri izračunu njihovih prihvatljivih površina koriste se faktori konverzije, propisani Delegiranom uredbom komisije (EU br. 640/2014), a navedeni su dolje u tablici koja je izrađena prema prijedlogu Ministarstva poljoprivrede.

  PRIZNATA POVRŠINA
Zemljište na ugaru 1 m2 zemljišta na ugaru = 1 m2 EZP
OBILJEŽJA KRAJOBRAZA
Živice ili pojasevi drvenastih kultura 1 metar (dužni) živice: EZP površina od 10 m2
Izolirana stabla 1 izolirano stablo EZP površina od 30 m2
Drvored 1 metar drvoreda: EZP površina od 10 m2
Skupina stabala i grmlja 1 m2 površine: EZP površina od 1,5 m2
Jezerca (lokve, bare) 1 m2 jezerca: EZP površina od 1,5 m2
Jarak 1 metar jarka: EZP površina od 6 m2
Tradicionalni suhozidovi 1 metar suhozida: EZP površina od 1 m2
Rubni pojasevi duž vodotoke (i druge vode), uključujući rubne pojaseve pod trajnim travnjakom  1 metar rubnog pojasa: EZP površina od 9 m2
Pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šume  
bez proizvodnje najmanja širina 3 m; na pojasu nema proizvodnje usjeva, ali je dozvoljena košnja i napasivanje1 m: EZP površina od 9 m2
sa proizvodnjom poljoprivrednihusjeva najmanja širina  3 m1 m: EZP površina od 1,8 m2
Površine s kulturama kratkih ophodnji (drvenaste kulture za bio-masu) na kojima se ne koriste mineralna gnojiva i/ili sredstva za zaštitu bilja 1 m2 površine: EZP površina od 0,3 m2Kulture: crna joha (Alnus glutinosa), breza (Betula sp.), grab (Carpinus sp.), kesten (Castanea sp), jasen (Fraxinus sp.), topola (Populus sp), bagrem (Robinia pseudoacacia) i vrba (Salix sp.)
Površine s postrnim/naknadnim ili zelenim pokrovnim usjevima 1 m2 površine: EZP površina od 0,3 m2
Površine s usjevima koji fiksirajudušik (kao glavni usjev) 1 m2 površine: EZP površina od 0,7 m2Kulture: soja (Glicyne max), lucerna (Medicago sativa), grah (Phaseolus spp), kravlji grašak (Vigna spp.), slanutak (Cicer spp.), djetelina (Trifolium spp.), bob (Vicia faba), leća (Lens culinaris), lupina (Lupinus spp.), grašak (Pisum spp.), grahorica (Vicia spp.), smiljkita roškasta (Lotus corniculatus), grahor satrica (Lathyrus sativus), djetelinsko- travne smjese

Comments are closed.