Implementirane zone sanitarne zaštite izvorišta u ARKOD sustav

zone sanitarne zaštiteU svrhu zaštite područja na kojem se nalazi izvorište ili drugo ležište vode koje se koristi ili je rezervirano za javnu vodoopskrbu, kao i područje na kojem se za iste potrebe zahvaća voda iz rijeka, jezera, akumulacija i sl., mora biti zaštićeno od namjernog ili slučajnog onečišćenja i od drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na zdravstvenu ispravnost voda ili na njezinu izdašnost (zone sanitarne zaštite).
Zaštita izvorišta po zonama sanitarne zaštite provodi se sukladno odluci o zaštiti izvorišta.
U nastavku su navedene zone sanitarne zaštite izvorišta sa zabranama i ograničenjima u poljoprivrednoj proizvodnji:

–    I. zona – zona strogog režima zaštite i nadzora – Zabrana obavljanja poljoprivredne i stočarske proizvodnje

–    II. zona – zona strogog ograničenja i nadzora – Zabrana obavljanja poljoprivredne i stočarske proizvodnje, uz iznimku ekološke poljoprivrede i stočarske proizvodnje koje su dozvoljene uz slijedeća ograničenja. Ekološka poljoprivredna proizvodnja dozvoljena je  uz primjenu dozvoljenih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja prema posebnom propisu. Stočarska proizvodnja poljoprivrednog gospodarstva odnosno farme dozvoljena je do 20 uvjetnih grla uz provedbu mjera zaštite voda propisanih programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i načela dobre poljoprivredne prakse.

III. zona – zona ograničenja i nadzora – Uskladištenje radioaktivnih i za vode i vodni okoliš opasnih i onečišćujućih tvari, te uskladištenja količina lož ulja dovoljnih za potrebe domaćinstva, pogonskog goriva i maziva za poljoprivredne strojeve, ako nisu provedene propisane sigurnosne mjere za građenje, dovoz, punjenje, uskladištenje i uporabu. Poljoprivredna proizvodnja poljoprivrednih gospodarstava se provodi sukladno obvezi provođenja mjera propisanih I. Akcijskim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog (NN 15/13)  podrijetla i pridržavanja načela dobre poljoprivredne prakse unutar područja proglašenih ranjivim područjima od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla.

IV. zona – zona ograničenja – Uskladištenje radioaktivnih i za vode i vodni okoliš opasnih i onečišćujućih tvari, te uskladištenja količina lož ulja dovoljnih za potrebe domaćinstva, pogonskog goriva i maziva za poljoprivredne strojeve, ako nisu provedene propisane sigurnosne mjere za građenje, dovoz, punjenje, uskladištenje i uporabu. Poljoprivredna proizvodnja poljoprivrednih gospodarstava se provodi sukladno obvezi provođenja mjera propisanih I. Akcijskim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog (NN 15/13)  podrijetla i pridržavanja načela dobre poljoprivredne prakse unutar područja proglašenih ranjivim područjima od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla.

Sukladno Direktivi Vijeća 91/676/EEC_1991 (Nitratna direktiva) tj. propisa Europske unije koji se odnose na zaštitu voda od onečišćenja nitratima iz poljoprivrednih izvora i Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11,47/13), potrebno je ažuriranje tj. povezivanje prostornih podataka iz nadležnosti Hrvatskih voda sa ARKOD podacima i informacijama koje mogu utjecati na ukupnu prihvatljivu površinu te time i na iznose potpora.
Parcelama koje se nalaze na području određenih zona sanitarne zaštite izvorišta dodijeljeni su slijedeći atributi i napomene na zapisniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta:
SZI 1 – zona strogog režima zaštite i nadzora
SZI 2 – zona strogog ograničenja i nadzora
SZI 3 – zona ograničenja i nadzora
SZI 4 – zona ograničenja

Comments are closed.