Implementirana područja ekološke mreže NATURA 2000 u ARKOD sustav

???????????????????????????????

NATURA 2000 je ekološka mreža područja očuvanja prirode koja se proteže kroz sve zemlje članice Europske Unije. Mreža je osmišljena za očuvanje rijetkih, ugroženih i endemičnih vrsta životinja i biljaka te za očuvanje prirodnih i poluprirodnih staništa. Upravo poljoprivredna područja niskog intenziteta obradivosti obiluju velikom bioraznolikošću poput planinskih livada i pašnjaka, poplavnih područja riječnih dolina i močvarnih područja te su dio ekološke mreže Natura 2000. Sukladno tome u svrhu očuvanja tih vrijednih prirodnih staništa u ARKOD sustav su implementirana područja pod ekološkom mrežom NATURA 2000. Evidentirana  poljoprivredna područja unutar navedenih zaštićenih područja koristiti će se u svrhu lakšeg provođenja budućih mjera vezanih uz poljoprivredu i zaštitu okoliša.

Trenutno se prema Pravilniku o višestrukoj sukladnosti (NN 27/14) provodi mjera o sprečavanju zarastanja poljoprivrednih površina neželjenom vegetacijom (GAEC 6) i kod ispunjavanja uvjeta:

– ako se poljoprivredne površine kose samo jednom godišnje, košnju je potrebno obaviti do 30. lipnja uz iznimku  da je na:

            – poljoprivrednim površinama, koje se nalaze u područjima očuvanja značajnim za ptice, košnju potrebnu odgoditi košnju do 15. rujna – NP Plitvička jezera, Velebit, Cetina, Donja Posavina, Gorski kotar i sjeverna Lika, Lička krška polja, Papuk, Turopolje, Učka i Ćićarija te Pokupski bazen,

            – poljoprivrednim površinama na područjima očuvanja značajnim za vrste i stanišne tipove košnju potrebno odgoditi do 1. listopada –  Vlažne livade uz potok Bračana (Žonti), Vlažne livade uz potok Malinska, Vlažne livade kod Marušića, Vlažne livade uz Jugovski potok (Štrcaj), Mirna i šire područje Butonige te Pregon, proglašenim istom.

Comments are closed.